خدمات:

-ساخت سردخانه های ثابت و متحرک

-چیلر

-آیس بانک

-شیر سرد کن

-یخچالهای فروشگاهی و صنعتی

-و کلیه سیستمهای فریونی